• English flag

Dialoggruppe oversigt

Dialog-gruppe 1:

Inddragelse af pårørende

I distriktspsykiatrien under Psykiatrisk Center Ballerup har der igennem 10 år kørt pårørendegruppetilbud, og de seneste par år har Region Sjælland haft pårørendesamarbejde som en særlig prioritet. Også socialpsykiatrien i Næstved Kommune er med på bølgen og afholder møder hver anden måned for pårørende til de 10 unge beboere på Kollegiet Otiumvej. I dialoggruppen vil vi bl.a. tale om erfaringerne med og værdien af forskellige pårørendetilbud, herunder akutsamtaler for pårørende, psykoedukation samt kombinerede gruppeforløb for patienter og pårørende. Ligeledes vil vi fremlægge forskellige metoder til inddragelse af netværket.

Arrangør: Bedre Psykiatri
Oplægsholder: Astrid Saabye, Afdelingssygeplejerske, DP-OP Gladsaxe-Furesø/ Region Hovedstadens Psykiatri
Birthe Kryger, Afdelingssygeplejerske, Distriktspsykiatrien Ballerup
Karina Aga Sachse, Konsulent, Psykiatrien Region Sjælland, Enhed for Brugerstyret Psykiatri
Janni Hansen + kollega, socialpædagog og social- og sundhedsassistent, Kollegiet Otiumvej

Dialog-gruppe 2:

Mental Sundhed – hvordan kan kommuner og interesseorganisationer samarbejde?

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 en forebyggelsespakke vedrørende mental sundhed. Formålet med forebyggelsespakken er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme borgernes mentale sundhed.  I forebyggelsespakken lægges der op til, at kommuner, regioner, private aktører og NGO’er samarbejder tæt om en sammenhængende indsats. Men hvordan kan offentlige og private aktører blive bedre til at samarbejde på forebyggelses- og sundhedsområdet? Og kan et øget fokus på tidlig opsporing i forhold til psykisk mistrivsel forebygge udviklingen af psykisk sygdom?  Det Sociale Netværk og Ballerup kommune fortæller om, hvordan de samarbejder om indsatser, der forbedrer de unges mentale sundhed – og åbner op for en diskussion med deltagerne.

Arrangør: Det Sociale Netværk
Oplægsholdere: Trine Palmegård Døssing, projektleder i Det Sociale Netværk
Michael Hansen, sekretær for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune
Formand for frivillighedsrådet Connie Hartz og ordstyrer Maiken Ziebell

Dialog-gruppe 3:

Diagnosens stigma – diagnosetyranni

Stigmatisering rammer i alt for høj grad mennesker, der bliver ramt af en psykisk lidelse, og deres pårørende. Foreningen Død i Psykiatrien går ind for, at der laves regler om åben dialog samt fuld journal- og aktindsigt.

Arrangør: Død i Psykiatrien
Oplægsholder: Dorrit Cato Christensen og Thurid Samuelsen

Dialog-gruppe 4:

Diskrimination, stigmatisering og selvstigmatisering – hvad er status i Danmark?


EN AF OS har i foråret 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om diskrimination, stigmatisering og selvstigmatisering med 1500 respondenter, der har eller har haft psykisk sygdom. Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark. Den peger bl.a. på, at det har stor betydning, hvor meget den enkelte oplever, at psykisk sygdom fylder i personens hverdag. Det har bl.a. indflydelse på, hvor høj grad af diskrimination man oplever, og i hvor høj grad man afholder sig fra aktiviteter af frygt for stigmatisering. På workshoppen vil de væsentligste resultater fra undersøgelsen blive fremlagt, og der vil være mulighed for debat kombineret med øvelser, der kan understøtte dialogen mellem deltagerne.

Arrangør: EN AF OS-kampagnen
Oplægsholder: Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS
Anja Kare Vedelsby, projektkoordinator for EN AF OS
EN AF OS-ambassadør(er) – navn(e) endnu ikke fastlagt

Dialog-gruppe 5:

Tilbud til unge – hvad virker?

Dialog og erfaringsudveksling med og for unge med sindslidelser/psykisk sårbarhed samt medarbejdere og andre interessenter inden for det sociale og psykiatriske felt. Fokus vil være på, hvad der virker i arbejdet med unge med sindslidelser/psykisk sårbarhed, og hvordan disse unge bedst støttes i deres personlige og sociale udvikling. Dialoggruppen tager afsæt i et kort oplæg ved unge samt medarbejdere fra de danske Fontænehuse med udgangspunkt i oplevede erfaringer. Dialoggruppen henvender sig til alle med interesse inden for emnet: unge og psykiatri.

Arrangør: Fontænehusene
Oplægsholdere: Kirsten Steensberg, leder af Klub Fontana, Fontænehuset København
Lene Gilsaa, leder af Fontænehuset Vejle
Unge medlemmer af Fontænehusene

Dialog-gruppe 6:

Civilsamfundet som brobygger

headspace er en åben anonym rådgivning for 12-25 årige, som oplever at have problemer, som de har brug for at tale med nogen om. I september åbnede seks headspace-centre landet over i Aalborg, Horsens, Odense, Roskilde, Rødovre og København. Ideen er at skabe en indgang til rådgivning og støtte på de unges præmisser og at fungere som et supplement til alle de mange tilbud, som i øvrigt findes til målgruppen. Det unikke ved headspace er, at vi under samme tag både har faglige, frivillige og kommunale medarbejdere, som i fællesskab rækker ud til det, lokalsamfundet i øvrigt byder på. Heri ligger en ambition om, at lokalsamfundet tager medansvar for, at ”ingen børn i vores by skal gå alene med tunge problemer”. I dialoggruppen vil vi diskutere, hvordan vi kan bygge bro mellem frivilligbaserede og offentligt forankrede tilbud, så dem, det hele handler om (i dette tilfælde sårbare børn og unge), kan få nemmere adgang til tidlig og forebyggende hjælp af enhver slags.

Arrangør: headspace Danmark
Oplægsholdere: Bettina Post, Direktør i headspace, med flere.

Dialog-gruppe 7:

Færre behandlingsdømte i fremtidens psykiatri!

På trods af intentionerne om afstigmatisering og mindre tvang bliver psykiatribrugere i stigende omfang dømt til behandling og indespærring. Antallet af behandlingsdømte er nu på over 3.000, og i stedet for at forebygge kriminaliseringen sker der en stadig udbygning af retspsykiatrien. Psykiatriske behandlingsdomme anvendes mellem 10 og 20 gange hyppigere i Danmark end i Norge og Finland. Officielt anvendes behandlingsdomme som alternativ til straf, men mange oplever dommene som værre end ordinær straf og som regulær opdragelse. Mange bliver anmeldt og dømt for hændelser under indlæggelse eller på bosteder. I dialoggruppen vil vi gå lidt i dybden med emnet og drøfte, hvordan fremtidens psykiatri kan udvikles uden brug af straf, sanktion og opdragelse.

Arrangør: LAP
Oplægsholdere: MARIA VENTEGODT LIISBERG, TEAMLEDER, HANDICAP, Institut for Menneskerettigheder
Mette Brandt-Christensen, konstitueret klinikchef, Psykiatrisk Center Glostrup; næstformand i Retslægerådet
Personer der er eller har været dømt til behandling
Karl Bach Jensen, udviklingskonsulent i LAP, medlem af Rådet for Socialt Udsatte

Dialog-gruppe 8:

Alternative behandlingsmuligheder i fremtidens psykiatri

Eva Lydeking-Olsen, ernæringsterapeut: Fremtidens psykiatri arbejder med at kortlægge sårbare menneskers ernæringsmæssige, miljørelaterede og biokemiske profiler, straks ved første kontakt med ”systemet”, så man kan skrædder sy et samlet tilbud til den enkelte, der passer nøjagtige til vedkommendes profil. Dette vil nedsætte brugen af medicin til et niveau, hvor de fleste/værste bivirkninger kan undgås/minimeres og med passende støtte og uddannelse vil sårbare mennesker kunne opnå et tilfredsstillende og selv-ansvarligt liv.”

Kurt Lindekilde: "Kan du gøre dig selv syg - kan du også gøre dig selv rask", idet en konstruktiv recoveryproces fra at være aktivt psykiatribruger til at være aktiv "tidligere psykiatribruger" vil stille krav til både patienten som til såvel psykiatrisystemet og til samfundet i sin helhed.

Mette Ørum, Iyengar Yoga lærer: Om yoga, filosofien bag og yogaopvisning med psykisk sårbare.

Arrangør: LAP
Oplægsholdere: Eva Lydeking-Olsen, ernæringsterapeut, Kurt Lindekilde og Mette Ørum, Iyengar Yoga lærer

Dialog-gruppe 9:

Når netværket nytter

Støtte fra både det private og professionelle netværk kan spille en afgørende rolle for mennesker med en psykisk sygdom. Det kan være svært som ven, kollega eller familie at vide præcis, hvordan man bedst kan støtte en person med psykisk sygdom. På samme måde kan det være svært for personen selv at overskue, hvordan man kan bruge og fastholde sit netværk. Hvordan kan vi i fremtidens psykiatri blive endnu bedre til at tænke hele netværket ind i forebyggelse, behandling og rehabilitering ved psykisk sygdom? Og hvor meget kan vi egentlig forvente af netværket?     

Arrangør: LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.
Oplægsholdere: Mia Falconer, Leder af ViOSS - Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade, fortæller om eksisterende tiltag og tanker omkring inddragelse af netværk
Cathrine Wulff, Psykolog i LMS, fortæller om praksiserfaringer med netværksinddragelse
En personlig historie om at inddrage sit netværk i sin vej ud af en spiseforstyrrelse

Dialog-gruppe 10:

Sundhedsteknologi – ven eller fjende i fremtidens psykiatri

Brugen af sundhedsteknologiske løsninger til behandling af mennesker med psykiske lidelser vinder stadig mere frem. Flere steder forsøger man sig med telepsykiatri, hvor samtaler med psykiateren foregår over nettet via computere. Andre patienter benytter sig af interaktive hjemmesider eller ”apps” til at opnå viden eller redskaber til at håndtere dagligdagens udfordringer. Teknologien giver altså flere muligheder, men det ændrer også vores hverdag og den måde, vi organiserer os på. I denne dialoggruppe vil vi gerne have en åben diskussion om fordele og ulemper i forhold til de nye teknologier. Er de en ven eller fjende for fremtidens psykiatri?

Arrangør: ODA – fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningen
Oplægsholdere: Lise Hogervorst, Formand for ODA
Marie Høgh Thøgersen, projektleder i ”Min Vej” – et sygdomshåndteringsprojekt /app i Københavns Kommune
Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Dialog-gruppe 11:

Fortællecafeen

Fortællecafeen fokuserer på at give gæsterne på topmødet en mulighed for at få talt ud og dele erfaringer med hinanden - under gensidig tavshedspligt. Det foregår i mindre grupper, som faciliteres af en journalist fra Outsideren. Journalisterne fra Outsideren er selv psykisk sårbare og arbejder frivilligt.

Arrangør: Outsideren 

Dialog-gruppe 12:

Rettigheder for brugere og pårørende i fremtidens psykiatri

Med rapporten fra Psykiatriudvalget er der lagt op til et paradigmeskifte i indsatsen for mennesker med en psykisk sårbarhed. Men hvordan kommer det til at se ud med rettighederne i fremtidens psykiatri? Paradigmeskifte, værdier og flotte ord gør det ikke alene. Det vil også være nødvendigt med konkrete håndgribelige rettigheder, hvis vi skal sikre bedre vilkår for psykiatribrugere og pårørende. Med udgangspunkt i Psykiatriudvalgets rapport vil SIND invitere til en dialog om, hvad vi kan forvente os med hensyn til styrkelse af brugernes og de pårørendes rettigheder. 

Arrangør: Landsforeningen SIND
Oplægsholdere: Sophie Hæstorp Andersen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (S)
Benedikte Kiær, psykiatri-, sundheds- og socialordfører (K)
Knud Kristensen, landsformand i SIND (og medlem af regeringens psykiatriudvalg) vil være ordstyrer

Dialog-gruppe 13:

Tvang med forældresamtykke

Der sker rigtig mange tvangsovergreb mod børn under 15 år i psykiatrien. Overgreb, som ofte ikke registreres, fordi lægerne tolker loven sådan, at hvis børnenes forældre giver samtykke til tvang, så er der ikke længere tale om en egentlig tvangshandling, og så skal hændelsen ikke registreres som sådan. Det betyder samtidig, at hverken de unge eller forældrene kan klage over en tvangssituation, og at de unge ofte heller ikke får tilbudt psykologrådgivning og samtaler efter fikseringen. Hvordan er det at være patient i et forløb, hvor tvang med forældresamtykke bliver hverdagskost?  I panelet sidder to unge og deres forældre, som mener, at det har kostet en masse unødvendige udgifter, at man ikke lyttede til dem, som havde behov for hjælp. PS har en påstand om, at vi ikke behøver flere midler til den socialpsykiatriske indsats, hvis bare vi lytter mere til patienten og yder en kompetent og kvalificeret indsats og lader pengene følge patienten. 

Arrangør: PS Landsforening – Pårørende til spiseforstyrrede
Oplægsholdere: Liselott Blixt, psykiatriordfører (DF)
Özlem Sara Cekic, psykiatriordfører (SF)
To unge sammen med henholdsvis deres far eller mor

 

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --