• English flag

Dialog-gruppe oversigt

 

Dialog-gruppe 1:
Hvordan ser et recovery-orienteret behandlingssystem og samfund ud?

Den personlige rejse er kernen i recovery, men denne rejse finder sted i sammenhæng med vores fællesskab, det omgivende samfund og de udbudte tilbud. Hvordan kan tilbud understøtte den enkelte til at tage hånd om sin egen recovery? Denne workshop ser på de grundlæggende holdninger og værdier, som samfundet er bygget på, de forskellige aktørers roller, kulturen i tilbuddene, typer af udbudte tilbud samt de nødvendige ændringer i systemerne. Tilsammen giver det et pejlemærke for, hvordan recovery-funderede tilbud kan se ud. Workshoppen slutter med en debat om de vigtigste tiltag, der skal ske for at nå målet – og hvad vi hver især kan bidrage med. Vær opmærksom på, at dialog-gruppe 1 er på engelsk, og da denne gruppe bliver meget stor, kan vi ikke garantere, at der bliver ret meget tid til dialog.

Arrangør: Det Sociale Netværk af 2009
Oplægsholder: konsulent i psykiatrien Mary O’Hagan. OBS. Foregår på engelsk.

Dialog-gruppe 2:
Social isolation – hvordan skal den håndteres af de professionelle?

En vigtig del af det at komme sig efter psykiske sygdom er, at man rehabiliteres socialt. Rehabiliteringsprocessen er ikke bare op til den enkelte, men er noget, fremtidens psykiatri skal bidrage til at gøre lettere, så livskvaliteten øges for personer med eller på vej ud af en psykisk sygdom. Det er afsættet for de tre faglige oplæg, og herefter lægges der op til diskussion om social rehabilitering og hvilke løsningsforslag, der kan styrke området.

Arrangør: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS
Oplægsholdere: Sabine Klinker, leder af Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade; Anne-Mette Diedrichsen, LMS’ ledende rådgivningskoordinator; Ida Jahn, udviklingskonsulent.

Dialog-gruppe 3:
Ord som forløser

Vores filosofi er, at det hjælper at tale om tingene. Derfor vil vi igennem et kort oplæg sætte fokus på vigtigheden af at tale om de ting, som er svære. Bagefter er der god tid til at samtale i grupper. Grupperne ledes af Liniens frivillige, og her vil psykisk sårbare, pårørende og andre, som har lyst, få mulighed for at fortælle sin egen historie og tale om, hvad det betyder at få sat ord på livet som psykisk sårbar. Samtalerne vil foregå i små grupper med fokus på tryghed.

Arrangør: Linien
Oplægsholder: Lone Thomsen, bruger, pårørende, frivillig og tidligere medarbejder i psykiatrien. Moderator: Sarah Krøger Ziethen.

Dialog-gruppe 4:
Fortæl for livet!
Hos Outsideren er din historie i centrum. Her kan du fortælle om dine erfaringer med psykisk sårbarhed, hvad end det er på egen krop, som pårørende, eller hvem du nu end er. Fortællecaféen fokuserer på at give gæsterne på topmødet en mulighed for at få talt ud og dele erfaringer med hinanden – under gensidig tavshedspligt. Det foregår i mindre grupper, som faciliteres af en journalist fra tidsskriftet Outsideren. Journalisterne fra Outsideren er selv psykisk sårbare og arbejder frivilligt.

Arrangør: Outsideren
Oplægsholder: redaktør Klavs Rasmussen.

Dialog-gruppe 5:
Dialog eller tvang? - dialog om tvang!

Med udgangspunkt i Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien (Magt og afmagt i psykiatrien) og det nystartede satspuljeprojekt om reduktion af tvang i psykiatrien indbyder SIND til dialog om dette vigtige emne. SINDs landsformand Knud Kristensen diskuterer emnet med SINDs medlem af følgegruppen vedrørende satspuljeprojektet “Nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien”, Ingelise Svendsen, to gæster samt deltagerne i dialoggruppen.

Arrangør: SIND
Oplægsholdere: Formand for Psykiatrifonden Anne Lindhardt og medlem af Det Etiske Råd Edith Mark.

Dialog-gruppe 6:
Tvang som behandlingsprincip – kan det bringes til ophør?

Det kan lyde som om, brugen af tvang er en naturlov på de psykiatriske afdelinger i Danmark. Dette på trods af, at FN’s handicapkonvention stempler særlovgivning om tvang i psykiatrien som stridende mod grundlæggende menneskerettigheder. Via personlige beretninger sættes der fokus på, hvordan tvangen i psykiatrien opleves på egen krop, og hvordan det opleves at udøve tvangen. Efterfølgende tager vi en dialog om, hvordan den menneskeretsstridige tvang kan bringes til ophør.

Arrangør: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, LAP
Oplægsholdere: Erfarne psykiatribrugere og psykiatrisk overlæge - Grethe Bruun, afdelingslæge Katarina Adamikova. Facilitator: Karl Bach Jensen.

Dialog-gruppe 7:
Åben dialog i hospitals- og distriktspsykiatrien – hvordan kan den se ud?

Princippet ”Intet om mig, uden mig” og fælles tværfaglig uddannelse er helt centrale elementer i relations- og netværkstilgangen Åben Dialog. Her er behandlerne ikke de eneste eksperter – derimod bliver patienten placeret som kaptajnen, mens netværket og behandlerne er mandskabet, hvis rolle det er at hjælpe. Som behandler tager man selvfølgelig ansvar, men man giver også ansvaret tilbage, som vi kan høre, når unge- og voksenpsykiatrien i Region Syddanmark deler ud af deres erfaringer.

Arrangør: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, LAP
Oplægsholdere: Ansatte og tidligere patienter i Region Syddanmark - Pernille Bjørk Andersen, sygeplejerske Jette Rasmussen og sygeplejerske Hanne Kjær Hansen. Facilitator: Erik Olsen.

Dialog-gruppe 8:
Åben dialog i kommunernes psykosociale indsats – hvordan kan den se ud?

Åben dialog handler om at se mennesket i stedet for diagnosen. Det er en anden måde at arbejde sammen med mennesker med sindslidelser end den traditionelle.  Derfor er medarbejderen mere løsnings- end problemorienteret i sit fokus og arbejder sammen med den psykisk sårbare med afsæt i tidligere succeser, aktuelle styrker og fremtidige muligheder. Medarbejdere og brugere fra to kommuner fortæller om deres positive erfaringer med at uddanne sig til og med at praktisere denne relations- og netværksbaserede tilgang.

Arrangør: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, LAP
Oplægsholdere: Medarbejdere og brugere fra Odsherred og Herning kommuner - Projektmedarbejder Ann Berit Hansen, Helene m.fl. Facilitator: Katrine Woel.

Dialog-gruppe 9:
Dialog i stedet for overmedicinering

Overmedicinering og manglende dialog i behandlingen er alt for ofte to sider af samme sag. Det er vigtigt at involvere både psykisk sårbare og pårørende/bisiddere under lægeaftaler. Undersøgelser viser endog, at medicinen kan reduceres til et minimum, hvis den sårbare bliver lyttet til og taget alvorlig.

Arrangør: Død i Psykiatrien
Oplægsholdere: Lisbet jørgensen, Marian Goldstein, Bertel Rüdinger.

Dialog-gruppe 10:
Fra bruger til borger

Når vi taler om psykiatri, hvem er så centrum for indsatsen? Er det psykiateren, sagsbehandleren, jobkonsulenten, der taler om ”mine borgere”, eller er det den psykisk syge selv? Hvis man i lang tid har været fuldstændig afhængig af det offentlige, er det ikke så lige til at vende tilbage til en tilværelse, hvor det offentlige blot optræder som i enhver anden borgers liv. Esko Hänninen fra Finland fortæller om, hvorfor klubhusmodellen er stærkt prioriteret af de finske sundhedsmyndigheder. Herefter vil et panel af medlemmer fra forskellige Fontænehuse fortælle om, hvad og hvordan et Fontænehus er en mellemstation til eget liv og et supplement til den etablerede psykiatri.

Arrangør: Fontænehusene, dirigent: Michael Poulsen, sekretariatet Fontænehusene Danmark
Oplægsholdere: Esko Hänninen, bestyrelsesmedlem ICCD samt et panel bestående af: Troels Nielsen, medlem Fontænehuset Vejle; Junette Bay, medlem Fontænehuset Vejle; Martin Clausen, medlem Kildehuset Aalborg; Mette Andersen, Kildehuset Aalborg; Ann Marie Buch Thorgaard, medlem Fountain House København.

Dialog-gruppe 11:
Tidlig indsats – en fordel for brugere og pårørende

Når man beder om hurtig hjælp, bør den være en selvfølge. Oven i købet viser et projekt fra Aalborg Kommune, at det sparer masser af ressourcer og giver en mindre belastning på familien. I Aalborg får familien støtte, hjælp og rådgivning her og nu – og også i en eventuel ventetid til psykiatrien. Med inspiration fra dette projekt og erfaringer fra PS Landsforening åbner vi dialogen til den gode og nytænkende indsats for den sårbare gruppe. Hvordan og hvad skal vi gøre, så flere føler sig hørt, set, mødt, forstået og støttet – både når det gælder den sårbare og de pårørende?

Arrangør: PS Landsforening, Pårørende til spiseforstyrrede
Oplægsholdere: Mette Sand Alstrup og Lone Lindbjerg, psykologer på Børnepsykologisk Team i Aalborg samt konsulent og næstformand i foreningen Pårørende og Spiseforstyrrelser Dorte Nielsen. Moderator: Erna Poulsen.

Dialog-gruppe 12:
Følelserne på dagsordenen hos de unge

Mens hjertesygdomme kan betegnes som de ældres kroniske lidelse, er mentale problemer i dag de unges kroniske sygdom. En undersøgelse blandt danske 11-15-årige viser, at 23 % af pigerne og 17 % af drengene er trivselsmæssigt belastede. Samtidig peger flere undersøgelser på, at mange unge går alene med deres problemer. Det understreger vigtigheden af at tale åbent om psykisk sårbarhed. Vi har inviteret Siri fra tv-serien ”Gal eller normal”, Thue Lebech fra Det Sociale Netværks ungeinitiativer og Rune Helland fra norske Venn1 til at komme med deres bud på, hvordan vi kan skabe et bedre ungeliv, betydningen af åbenhed og potentialet i ung til ung relationen. Kom og giv dine input til, hvad der kan skabe et bedre ungeliv!

Arrangør: Foreningen Det Sociale Netværk
Oplægsholdere: Siri Noah Andreassen, Rune Helland, projektleder i Venn1, en oplysningsindsats hos norske Mental Helse, Thue Lebech, Det Sociale Netværk – Moderator: Merete Johansen.

Dialog-gruppe 13:
Telepsykiatriske løsninger – et dialogredskab i fremtidens psykiatri

Hvordan kan vi imødekomme det forhøjede pres på psykiatrien, hvor flere får diagnoser som for eksempel ADHD samtidig med at antallet af behandlere falder? En mulighed kan være at udvikle telepsykiatriske løsninger som en del af den opfølgende behandling. Udenlandske erfaringer viser, at man ved telepsykiatri kan få flere til at følge behandlingen, og at det kan give en tættere opfølgning med højere frekvens til glæde for patienterne og med samme effekt som ved traditionelle konsultationer.

Arrangør: ADHD-foreningen
Oplægsholdere: Jane Clemensen, formand for ADHD-Foreningen Jette Myglegaard og direktør i ADHD-Foreningen Camilla Louise Lydiksen.

Dialog-gruppe 14:
Psykisk sygdom smitter ikke, det gør tabu

Har du hørt om landskampagnen EN AF OS, der skal gøre op med fordomme og tabuer om psykisk sygdom? At se mennesket bag diagnosen er en udfordring for systemerne, for én selv og for ens nærmeste. For de fleste mennesker er det at få en psykiatrisk diagnose meget indgribende i forhold til ens identitet. Mange kender til problemet med selvstigmatisering, det vil sige, at man begynder at betragte sin psykiske lidelse som sin primære identitet: ’Jeg er skizofren’ i stedet for ’jeg har skizofreni’. Det kan blive en negativ spiral, hvor man begynder at begrænse sine forventninger til sit eget liv og udvikling. Dialoggruppen vil bestå af oplæg, dialog og arbejde med dilemmaer.

Arrangør: En af os
Oplægsholder: projektleder Johanne Bratbo og projektkoordinator Anja Kare Vedelsby.

Dialog-gruppe 15:
Den forebyggende indsats

Hvor langt kan man nå med forebyggelse? Hvad er en god forebyggende indsats? Og hvordan kommer vi i kontakt med mennesker i krise, inden det ender i diagnoser og medicin. Bedre Psykiatri Ungdom lægger op til debat mellem forskellige tilgange til emnet forebyggelse.

Arrangør: Bedre Psykiatri Ungdom
Oplægsholdere: Jens Hjort Andersen, leder af Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk kommune, samt Steen Larsen, leder af PPR i Køge kommune. Moderator Jonas Sivesgaard, projektkoordinator, Slotsvænget Socialpsykiatrisk Center.

 

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --